Pozovite » (+381) (0)24 535-533

beato bukinac-mBeato (Stjepan) Bukinac, (Bač, 31. VII. 1912. - Karlovac, ? 29. VI. 1945.), franjevac, povjesničar, profesor. Rodom je iz poljodjelske obitelji Grge i Marije rođ. Vorgić. Osnovnu je školu završio u Baču, a u franjevački je red stupio 1928. na Trsatu te je dobio redovničko ime Beato. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Varaždinu 1932., a iste se godine upisao na Teološki fakultet u Zagrebu. Nakon prve godine studij je nastavio u Rimu na Antonianumu, franjevačkoj visokoškolskoj ustanovi, i završio ga je 1937. U Rimu je položio svečane zavjete 1935., a tu je zaređen i za svećenika 1936. Mladu misu služio je 9. VIII. 1936. u Baču.

Poslije ređenja studij nastavlja na Antonianumu te je ondje 1939. i doktorirao obranivši disertaciju posvećenu djelovanju franjevaca u seobama Bunjevaca i Šokaca u Podunavlje u 16. i 17. stoljeću. Dio disertacije objavio je poslije kao knjigu. Nakon povratka iz Rima predavao je vjeronauk u gimnazijama u Karlovcu 1940.-45. Partizanske su ga vlasti nakon zauzimanja Karlovca uhitile i prema kratkom postupku osudile na smrt pod optužbom da je prijavljivao učenike koji su simpatizirali s partizanskim pokretom. Jedan je od prvih bačkih Hrvata koji su znanstveno obrađivali povijest Hrvata u ugarskom Podunavlju.

(S. Beretić i T. Vuković, Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca, 4, Bu)

Povezani članci:

Franjevci kao čuvari hrvatskog identiteta tijekom seoba u XVI. i XVII. stoljeću
XX. znanstveni kolokvij ZKVH-a o fra Beatu Bukincu

Baština