Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

Uvodne napomene

PROGRAM RADA ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA
ZA 2014. GODINU

Ovaj prijedlog programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (u daljnjem tekstu ZKVH), kao prve i do sada jedine profesionalne ustanove u kulturi vojvođanskih Hrvata, počiva na tri glavna programska „stupa“. Prvi „stup“ su temeljni dokumenti ZKVH-a – Odluka o osnutku i Statut, drugi dosadašnje programske aktivnosti i mjesto koje je ZKVH zauzeo na kulturnoj sceni Hrvata u Vojvodini, a treći je „Program rada i razvoja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za razdoblje od konca 2012. do konca 2016. godine“, kojega su usvojili suosnivači ZKVH-a na temelju odluke o mojemu izboru za ravnatelja ZKVH-a za novi četverogodišnji mandat. U tom smislu ovaj će prijedlog programa rada biti formalno podijeljen u dva dijela: prvi će se odnositi na glavne sastavnice programskih osnova ZKVH-a, a u drugom dijelu će se izravno govoriti o programskim osnovama rada ZKVH-a za 2014. godinu.

  1. I. Temeljne programske smjernice ZKVH-a za 2014. godinu

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je prva profesionalna ustanova u kulturi vojvođanskih Hrvata osnovana Odlukom Skupštine AP Vojvodine od 10. ožujka 2008. godine i Odlukom Nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne manjine od 29. ožujka 2008. godine „radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulture vojvođanskih Hrvata“ (Odluka, čl. 1). Preciznije rečeno, ZKVH je ustanova za znanstvena, stručna, razvojna i primijenjena istraživanja u području kulture, zatim za menadžment i edukaciju u kulturi te za kulturnu produkciju hrvatske nacionalne zajednice u AP Vojvodini (Statut, čl. 1).

Na temelju takvih određenja glavne svrhe postojanja ZKVH-a, proizlazi da su najvažnije sastavnice njegove misije sadržane u sljedećim područjima djelovanja: sustavni i stalni rad na promicanju, poticanju, čuvanju, organiziranju i razvitku – a) kulture, znanosti i jezika hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini; b) informacijsko-dokumentacijske djelatnosti u području kulture, znanosti i umjetnosti; c) umjetničkoga stvaralaštva, napose u radu s mladim talentima; d) stručnoga usavršavanja i obrazovanja djelatnika u kulturi, putem organiziranja seminara, radionica i kampova; e) amaterizma hrvatske nacionalne zajednice u AP Vojvodini; f) multikulturalnosti i interkulturalnosti na području Vojvodine; g) suradnje s ustanovama i organizacijama u području kulture, znanosti i umjetnosti u Republici Srbiji te u državama u kojima Hrvati žive, kao i u državi matičnoga naroda – u Republici Hrvatskoj; te h) međunarodne suradnje u području znanosti, kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata radi unapređivanja i razvitka međunarodne kulturne suradnje hrvatske nacionalne zajednice. Također, prema volji osnivača, djelatnost ZKVH-a uključuje i izradu i provedbu razvojnih projekata u području znanosti, kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata za potrebe pokrajinskog tijela uprave ovlaštenog za poslove kulture, Vlade i Skupštine AP Vojvodine te Nacionalnoga vijeća hrvatske nacionalne manjine (Odluka, čl. 17; Statut, čl. 28).

Radi ostvarenja tako definirane misije, djelatnost ZKVH-a mora uključivati: a) nakladničku djelatnost; b) istraživanje u društvenim i humanističkim znanostima; c) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; d) konzalting i menadžment poslove; e) djelatnost knjižnica; f) djelatnost arhiva; g) djelatnost muzeja, galerija i zbirki; h) zaštitu kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti; i) izgradnju baza podataka, i sl. Drugim riječima, temeljna se misija ima ostvarivati u kulturnim, znanstvenim i umjetničkim djelovanjima na planu: istraživanja, mapiranja, evaluacija, valorizacije, memoriranja, arhiviranja, sistematiziranja, produkcije, edukacije i savjetovanja glede pitanja kulturne baštine, tradicijske kulture i uopće povijesnoga nasljeđa, kao i glede aktualnih prilika, stanja i potreba u kulturi vojvođanskih Hrvata.

Ostvarenje tako definirane misije temeljnim aktima ZKVH-a za posljedicu trebaju imati unapređenje i razvoj kulture vojvođanskih Hrvata putem povećanja i kvalitete i kvantitete autoreceptivnih (narav onoga što o sebi/nama znamo) i autoreprezentativnih (narav onoga kako sebe/nas prikazujemo) kulturnih praksi. U tom smislu, Zavod mora nastaviti surađivati s ovdašnjim hrvatskim, ali i većinskim i inozemnim, stručnim osobama, organizacijama, ustanovama, institucijama kako bi: a) imao što kvalitetnije proizvode; b) profilirao i osnažio kadrove, institucije i resurse; te c) povećao broj recipijenata kulture hrvatske zajednice u Vojvodini.

Načini, pak, na koji se trebaju odvijati gore spomenute autoreceptivne i autoreprezentativne kulturne prakse su različiti: a) osmišljavanje i realiziranje znanstvenih istraživanja (povijest, kulturologija, etnologija, sociologija, psihologija, politologija, demografija, filologija i sl.); b) organiziranje znanstvenih skupova i stručnih rasprava; c) bibliografska obradba knjiške građe i periodike; d) usustavljivanje pristupa prikupljanja i ustrojavanja arhivske građe; e) objavljivanje reprezentativnih umjetničkih i znanstvenih djela; f) priređivanje kulturnih događaja; g) briga i promocija kulturnoga nasljeđa i suvremenoga stvaralaštva, napose u segmentima koji su danas slabo vidljivi; h) programsko okupljanje znanstvene i kulturne elite; i) postupno ustrojavanje aktivnosti od značaja za kulturu cijele zajednice; j) osnaživanje amaterizma hrvatske nacionalne zajednice u AP Vojvodini; te k) stručno usavršavanje i obrazovanje – organiziranjem seminara, edukacijskih radionica i kampova. To znači da ZKVH kao rezultat svojega djelovanja treba imati: a) kulturne događaje i manifestacije – od književnih večeri, preko likovnih izložbi i koncerata, do znanstvenih skupova; b) kulturna dobra, kao što su knjige, monografije, brošure, publikacije, nosači zvuka i video materijali; te c) institucionalno primjereno rješenje arhiva hrvatske zajednice u Vojvodini i, nazovimo je tako, Biblioteke Croatice.

Također napominjemo da će ZKVH tijekom 2014. godine promijeniti sjedište – bit će to druga polovica kuće gdje je sjedište Hrvatskoga nacionalnog vijeća, što će podrazumijevati uređenje i privođenje u funkcionalnu namjenu novih prostorija te na koncu i preseljenje samoga Zavoda. Ovaj proces će zacijelo usložniti i otežati djelovanje ZKVH-a.

 

Programski okvir

  1. II. Program rada ZKVH-a za 2014. godinu

Na temelju navedenoga jasnim se čini kako program rada ZKVH-a za 2014. godinu mora pridonositi ostvarivanju tako, od strane osnivača, određene misije. S druge strane, program rada ZKVH-a mora biti na neki način navezan i na aktivnosti ZKVH-a u proteklih nekoliko godina postojanja, napose u onim segmentima djelovanja koji su ocijenjeni kako uspješnim tako i potrebnim na kulturnoj sceni Hrvata u Vojvodini. Isto tako, program rada ZKVH-a za 2014. godinu mora biti i kreativno razumljen, to jest otvoreno koncipiran, u smislu da može pratiti i postojeće konstelacije na kulturnoj sceni hrvatske zajednice u Vojvodini, koja je još uvijek s jedne strane visoko neusustavljena, a s druge strane nema čvršću i postojanu vremensku dinamiku pulsiranja.

U kontekstu maloprije navedenih sastavnica, valja osvijestiti kako je osnutkom i početkom rada ZKVH-a stvorena jedna od najvažnijih pretpostavki da se kulturi vojvođanskih Hrvata, kao jedinstvenom, cjelovitom i relativno samostalnom fenomenu, istina još uvijek nedovoljno razvijenom (npr. ne postoji profesionalno kazalište), počne pristupati na sukladan, stručan i primjeren način. On, pak, opće je poznato, podrazumijeva kako odnos prema bogatoj kulturnoj i uopće povijesnoj baštini Hrvata u Vojvodini, tako i onaj dio koji postoji, koji se producira i pulsira, u obliku kulturnih manifestacija i drugih aktivnosti u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu, u sadašnjosti. U radu se ZKVH-a i u 2014. godini mora insistirati na onakvim profesionalnim aktivnostima i kvalitetnim sadržajima putem kojih se na suvremen i kompetentan način nastoji kako promovirati, poticati, čuvati, razvijati, usustavljivati i organizirati kulturno nasljeđe vojvođanskih Hrvata, tako i obavljati produkcija novih kulturnih događaja, raditi znanstvena istraživanja i predstavljati suvremeno umjetničko stvaralaštvo. Na taj način nastavit ćemo prostor autoreprezentativnih praksi u kulturnom životu Hrvata u Vojvodini unapređivati, a prostor autorecepcije vlastitoga nasljeđa uvelike osnažiti.

Na temelju aktivnosti u proteklih pet godina rada, raspoloživih intelektualnih kapaciteta i aktualnoga stanja u području kulture vojvođanskih Hrvata, autoreprezentativna praksa i osnaživanje autorecepcije u aktivnostima ZKVH-a u 2014. godini bit će i nadalje različiti – počivat će na osmišljavanju, realiziranju i pružanju podrške znanstvenim istraživanjima te organiziranju znanstvenih skupova i stručnih rasprava iz područja od značaja za identitetska pitanja Hrvata u Vojvodini, zatim na bibliografskoj obradbi knjiške građe i periodike, objavljivanju reprezentativnih znanstvenih i umjetničkih djela, kodificiranju postojeće i ustrojavanju nove arhivske građe, priređivanju kulturnih događaja, skrbi za kulturno nasljeđe i njegovo promoviranje, afirmaciji i promociji suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, napose onoga profesionalnoga, usustavljivanju i organizacijski čvršćem programskom okupljanju znanstvene i kulturne elite, osnaživanju memoriranja i valorizacije opusa iz kulturne povijesti, postupnom ustrojavanju aktivnosti i same scene u drugim područjima visoke kulture. Naravno, to ne znači da se ne planira nastavak uspješno započete suradnje s brojnim hrvatskim institucijama i udrugama kulture – bilo tuzemnim bilo inozemnim – u programima od općeg značaja za hrvatsku kulturu Vojvodine. Na koncu, navest ćemo da se, budući da je kulturni život u svakoj zajednici jedan dinamičan proces, što je potvrđeno i u djelovanju ZKVH-a od osnutka, u planu rada i razvoja mora ostavljati i prostor za mogućnost priređivanja ad hoc događaja, skupova, priredbi...

Kada je riječ o konkretnim područjima djelovanja, u kojima će se realizirati planirani sadržaji, program rada ZKVH-a za 2014. godinu predviđa rad u šest programskih područja unutar kulturnoga polja, koja su unutar sebe izuzetno heterogena po cijelom nizu kriterija – od kompetencija sudionika koje oni po sebi zahtijevaju, preko moguće složenosti u realizaciji koje nužno uračunavaju pojedini programi, do razlike u vremenskoj dinamici, napose u onima koji se tiču procesa dugog trajanja. Prvi segment budućega djelovanja odnosit će se na znanstveno-istraživački rad te prezentaciju rezultata znanstvenih istraživanja. Drugo veliko područje djelovanja je institucionalizacija, organizacijsko koordiniranje i povezivanje akademske likovne i glazbene umjetnosti, te produkcija izložaba i koncerata. Treća programska cjelina tiče se kodifikacije i organiziranja arhivske građe u Zavodu te rad na bibliografijama i njihovu objavljivanju. Četvrto područje djelovanja ZKVH-a odnosi se na produkciju novih i koordinaciju postojećih kulturnih događaja Hrvata u Vojvodini, te postizanje njihove veće vidljivosti u javnosti. Peti segment rada u programu rada i razvoja ZKVH-a posvećen je suradnji s drugim institucijama kulture i znanosti u Vojvodini/Srbiji i u Hrvatskoj. Na koncu, šesto područje podrazumijeva strateški osmišljen rad na profiliranju i osnaživanju ljudskih resursa u kulturi vojvođanskih Hrvata.

a) Znanstveno-istraživački program

Kao što je bio slučaj u dosadašnjem radu ZKVH-a, aktivnosti u ovom programskom području trebaju se nastaviti odvijati spram onih segmenata društvenog života koji su od značaja za povijest, sadašnjost i budućnost vojvođanskih Hrvata kao manjinske zajednice. Iz toga proizlazi da se ovdje mora računati na istraživački rad u sljedećim društvenim i humanističkim znanostima: povijesti, kulturologiji, etnologiji, sociologiji, psihologiji, politologiji, demografiji, filologiji, muzikologiji i sl., te njihovim pojedinim konkretnim izvedenicama, kao što su povijest književnosti, povijest umjetnosti, sociologija manjina, etnologija svakodnevnog života, dijalektologija, suvremene jezične prakse, etnomuzikologija... Dakako, u istraživanjima će se podrazumijevati i mogućnost postojanja interdisciplinarnoga pristupa. Rezultati nastojanja na ovome planu bit će prezentirani na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te objavljivanjem radnji u publikacijama.

U ovome segmentu rada nastojat ćemo i nadalje ostvarivati suradnju s fakultetima društvenih i humanističkih znanosti i istovrsnim znanstvenim institutima i zavodima u Hrvatskoj (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet i Akademija umjetnosti Sveučilišta u Osijeku, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, i dr.), kako bi naša povijest i sadašnjost bile predmetom i diplomskih, magistarskih ili doktorskih radnji. Krajnji cilj je svih aktivnosti u ovom programskom području ZKVH-a da se vremenom dobije, u jednome racionalnom obliku, jasan pregled relevantnih aspekata života hrvatske zajednice u Vojvodini, bilo kroz povijesnu bilo kroz perspektivu sadašnjosti.

Kao i do sada, jedan dio rezultata ovih istraživanja mora biti objavljen ili u Godišnjaku za znanstvena istraživanja ili u samostalnim publikacijama ZKVH-a ili, pak, u sunakladništvu s drugim institucijama i ustanovama. Konkretno, 2014. godine planiramo objaviti dvije povijesne studije, čiji su autori dr. sc. Robert Skenderović („Narodni preporod bačkih Hrvata“) i dr. sc. Ladislav Heka („Dalmatini (Bunjevci) u slobodnom kraljevskom gradu Segedinu i Subotici“, što ćemo učiniti u sunakladi sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj). I u narednoj godini planiramo organizirati znanstvene kolokvije i javna predavanja na teme od značaja za kulturnu povijest i sadašnjost Hrvata u Vojvodini, kako bismo nastavili, s jedne strane, okupljati znanstvenike oko ZKVH-a, a s druge strane činili vidljivim znanstveni segment na suvremenoj kulturnoj sceni.

b) Kodifikacija i organiziranje arhivske građe u Zavodu, izrada bibliografija i njihovo objavljivanje te pristup digitalizacije knjiške baštine

ZKVH je počeo rad na stvaranju arhiva hrvatske zajednice, putem redovitog prikupljanja pisanih i drugih materijalnih tragova iz povijesti i suvremenosti koji su od značaja za hrvatsku zajednicu u Vojvodini. Ovaj segment rada i nadalje treba biti dio redovitih aktivnosti ZKVH-a. Također, planiramo nastaviti s radom i na kodifikaciji postojeće arhivske građe koja je od značaja za vojvođanske Hrvate u arhivima u Vojvodini, kako bi se na temelju popisa fondova, vodiča kroz arhivsku građu i istraživanja pristupilo izradi popisa s karakteristikama svih onih fondova i zbirki koji sadrže tragove o postojanju i djelovanju vojvođanskih Hrvata na polju politike, kulture, ekonomije i drugom. Nadalje, i u 2014. godini nastavit ćemo s već započetim arhiviranjem elektroničkih informativnih sadržaja na hrvatskom jeziku (prilozi na radijskim i televizijskim programima) te njihovu obradbu i klasifikaciju.

S druge strane, unutar aktivnosti ZKVH-a u proteklome razdoblju poduzeti su i prvi odlučujući koraci na planu ustrojavanja bibliografskoga praćenja aktualne produkcije na hrvatskom jeziku, što kao dio redovitih aktivnosti treba biti nastavljeno i dalje. Isto tako, mora se, s jedne strane, nastaviti s radom na izradi kritičke i cjelovite bibliografije vojvođanskih Hrvata te s priređivanjem bibliografija pojedinih periodičnih publikacija. Sljedeće godine planiramo objaviti bibliografiju crkveno-narodnog kalendara „Subotička Danica“. S tim je povezan i kontinuirani i sustavni rad na prikupljanju zavičajne literature (monografskih i serijskih publikacija) i stvaranje zavičajne knjižnice „Biblioteka Croatica“.

Knjiško nasljeđe Hrvata u Vojvodini je prebogato. No, pojedine periodičke publikacije i knjige su ili nedostupne ili ih je počeo nagrizati zub vremena. Stoga se digitalizacija knjiške građe vojvođanskih Hrvata pokazuje kao nužnost, a konkretne poslove na tomu planu počet ćemo tijekom 2014. godine.

c) Nastavak institucionalizacije, organizacijsko koordiniranje i povezivanje akademske likovne i glazbene umjetnosti kao i književne scene, te produkcija izložaba, koncerata i nastavak izlaženja časopisa za književnost i umjetnost

Treba imati na umu da ovaj segment do sada unutar institucionalne strukture u kulturi hrvatske zajednice ni na koji način nije bio ustrojen ili organiziran, te da je ZKVH u prve četiri godine svojega postojanja realizirao prve odlučujuće korake na tome planu. U tom smislu, učinjeni su napori u sagledavanju prirode te scene, zatim dinamike i vrste događaja kao i njihovih posljedica, te dosega aktivnosti u ovim područjima. Naša daljnja nastojanja bit će usmjerena na izgradnju čvršće ne samo organizacijske već i institucionalne forme, te na produkcijsku dinamiku u ovom području. U tom smislu, u ZKVH-u će se, u suradnji sa stručnjacima i drugim institucijama (npr. Galerija naive u tehnici slame, Gradski muzej Subotica) nastaviti sustavna izučavanja, vrednovanja, dokumentiranja i predstavljanja suvremene likovne i primijenjene umjetnosti vojvođanskih Hrvata i njihovih recentnih opusa.

Na polju glazbene baštine, ZKVH će nastaviti rad na izučavanju glazbene baštine vojvođanskih Hrvata i njezinom promoviranju, samostalno ili skupa s drugim kulturnim institucijama ili udrugama. Isto tako, i tijekom sljedeće godine nastavit ćemo raditi na promoviranju vrhunskoga glazbenog stvaralaštva, bilo onoga umjetničkoga ili, pak, tradicijskoga. Planiramo predstavljati nosač zvuka s orguljskim skladbama Hrvata iz Vojvodine „Glasovi orgulja u ravnici“, te izdati nosač zvuka „Kraljica Bodroga“ s tradicijskim vjerskim marijanskim pjesmama šokačkih Hrvata.

Budući da na kulturnoj sceni Hrvata u Vojvodini ne postoji reprezentativni časopis u kojem bi se objavljivali najbolji uradci iz svijeta književnosti i umjetnosti, a prateći uredničku intenciju „Godišnjaka za znanstvena istraživanja“, planiramo i u 2014. godini učiniti napore da, primjereno estetskim kriterijima koji se primjenjuju u književnosti i umjetnosti, nastavimo izdavati časopis za književnost i umjetnost „Nova riječ“ – periodičnu publikaciju, s ciljem da bude prostor za prezentaciju izvrsnosti u aktualnoj umjetničkoj i književnoj praksi. Naglasak će biti stavljen na okupljanje mlađih književnika i stručnijih suradnika, uz uračunavanje mogućnosti za sunakladništvo s drugim hrvatskim institucijama i organizacijama.

d) Produkcija novih i koordinacija postojećih kulturnih događaja Hrvata, te njihova veća vidljivost

Kao što je bio slučaj i u dosadašnjem radu, i dalje ćemo nastaviti raditi na produkciji kulturnih događaja ZKVH-a. Oni će biti neposredna posljedica aktivnosti koje se unutar ZKVH-a budu odvijale u navedenim programskim područjima, a pokrivat će cijelu lepezu ustaljenih vrsta: izložbe, koncerte, tribine, književne večeri, javna predavanja, znanstvene skupove, stručne rasprave, filmske večeri, kazališne priredbe, objavljivanje knjiga i brošura... Realizirat ćemo i nadalje program prezentacije filmske produkcije iz Republike Hrvatske „Ciklus hrvatskog filma“ s partnerom iz Zagreba – Udrugom „Artizana“. Također, radit ćemo na planu prezentacije ovdašnjeg umjetničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj.

Isto tako, Zavod će nastaviti pomagati produkciju i organiziranje svih kulturnih manifestacija vojvođanskih Hrvata koje imaju pokrajinski značaj, a gdje je za to iskazana potreba od strane organizatora (npr. natjecanje recitatora, Dani Balinta Vujkova, blagdani hrvatske zajednice, Dani A. G. Matoša i J. Andrića, nagrađivanje najboljih učenika u nastavi na hrvatskom jeziku...). I nadalje ćemo nastaviti pružati logističku, stručnu i svaku drugu pomoć onim manifestacijama koje imaju veći kulturni značaj unutar hrvatske zajednice u Vojvodini i za što budemo kontaktirani. Kao i u 2012. i u 2013. godini, poseban naglasak u radu ZKVH-a u 2014. godini bit će stavljen i na istraživanja te prigodna obilježavanja obljetnica rođenja ili smrti velikana Hrvata u Vojvodini, što planiramo raditi u suradnji s drugim hrvatskim institucijama i organizacijama (npr. Albe Vidaković, Antun Gustav Matoš i dr.).

Pod koordinacijom postojećih kulturnih aktivnosti prije svega se misli na poslove oko usuglašavanja programa i dinamike rada na već postojećim aktivnostima unutar kulturnih institucija i organizacija hrvatske zajednice u Vojvodini, te poticanje planiranja zajedničkih aktivnosti, koje trebaju završiti izradom kalendara stalnih kulturnih događaja vojvođanskih Hrvata za 2015. godinu.

I u 2014. godini nastavit ćemo s redovitim održavanjem internetske stranice ZKVH-a, koja je već postala informativni portal cijele kulturne scene vojvođanskih Hrvata. To znači da će ona nastaviti biti u funkciji prezentacije kulture vojvođanskih Hrvata uopće, i to putem popularnih ukaza na vlastitu povijest, prikazima velikana, materijalnim tragovima kulture, kratkim informacijama o institucijama i organizacijama, projektima, događajima, sadržajima publikacija... Novina će biti da će sadržaji objavljeni u „Godišnjaku za znanstvena istraživanja“ biti dostupni i na mreži.

Na koncu, nastavit ćemo s aktivnostima na usustavljivanju i razvoju institucije nagrađivanja u kulturi. Prije svega, praksa dodjele nagrada koje bi bile u funkciji valorizacije aktualne knjiške produkcije među Hrvatima u Vojvodini bit će nastavljena dodjelom nagrade „Emerik Pavić“ za najbolju knjigu objavljenu u protekloj godini, a bit će dodijeljena i prva nagrada, trijenalna po naravi, za najbolju knjigu poezije „Antun Gustav Matoš“ u protekle tri godine.

e) Suradnja s drugim institucijama u Vojvodini/Srbiji i u Hrvatskoj

Suradnja će se nastaviti odvijati u okviru onih programa koji su od značaja za kulturu, umjetnost i znanost te njezin razvoj kod vojvođanskih Hrvata. Ona će se odvijati kako s kulturnim institucijama i organizacijama vojvođanskih Hrvata tako i s ustanovama kulture čiji su osnivači tijela državne uprave. S druge strane, slična bi se suradnja odvijala s kulturnim, znanstvenim i visokoškolskim institucijama kulture iz Republike Hrvatske, te s institucijama hrvatskih manjinskih zajednica u drugim državama.

f) Rad na profiliranju i osnaživanju ljudskih resursa

Segment kulture vojvođanskih Hrvata još uvijek nije u dovoljnoj mjeri profiliran, stoga se nastavak rada u ovom području sam po sebi nameće i to od elementarnoga evidentiranja raspoloživih ljudskih resursa pa do njihova strukturiranja i osnaživanja u svakom od pojedinih područja, što je već započeto u aktivnostima ZKVH-a u proteklom razdoblju. Isto tako, pokrenuli smo inicijativu stručnog usavršavanja znanstvenika i kulturnih stvaralaca, osobito mlađih, u znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj – program besplatnih doktorskih studija za petero Hrvat(ic)a iz Vojvodine, što sada treba pratiti i evaluirati. Posebni segment i nadalje će biti usavršavanje ljudi koji rukovode amaterskim kulturnim institucijama i organizacijama i to u području upravljanja organizacijama, projektnog planiranja, menadžmenta kulturnih manifestacija, radi čega će se pristupiti prikupljanju podataka o načinu i uvjetima rada hrvatskih udruga kulture .