Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Organizacija rada

Unutarnje ustrojstvo Zavoda

Zavod je ustanova u kojoj je rad organiziran po ustrojbenim jedinicama, koje predstavljaju osnovne dijelove procesa rada u ostvarivanju djelatnosti Zavoda (Statut, članak 12).

To su:

 • znanstveno-istraživačka jedinica,
 • informacijsko-dokumentacijska i komunikacijska jedinica (INDOK) i
 • jedinica za kulturno-umjetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi, znanosti i umjetnosti hrvatske nacionalne zajednice u AP Vojvodini.

 

Znanstveno-istraživačka jedinica

Znanstveno-istraživačka jedinica bavi se znanstvenim i stručnim istraživanjima u području nacionalno-manjinskog i društvenog života, kulture i umjetnosti hrvatske nacionalne zajednice u AP Vojvodini; proučava i analizira mrežu ustanova, organizacija i udruga kulture vojvođanskih Hrvata i njihove potrebe i funkcioniranje; proučava normativnu djelatnost u području manjinske kulture; proučava fiskalnu politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore financiranja - financiranje iz proračuna, donacije, sponzorstvo i sl. (Statut, članak 13).

Znanstveno-istraživačka jedinica izrađuje projekte primijenjenih, razvojnih i fundamentalnih istraživanja u području kulture i umjetnosti i društvenih fenomena: opće studije, analize, kao i praćenje problema i efekata provođenja zakona i zakonskih propisa u području kulture; izrađuje projekte planiranja i daljnjeg razvoja kulture; predlaže izbor modela kulture za proces tranzicije u području kulture; predlaže financijske instrumente i standarde u pojedinim kulturnim i umjetničkim djelatnostima, kao forme decentralizacije u području kulture.

Znanstveno-istraživačka jedinica bavi se i obrazovanjem i doškolovanjem kadrova u pojedinim područjima kulture, znanosti i umjetnosti i organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, simpozija, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina, i sl.

Informacijsko-dokumentacijska i komunikacijska jedinica (INDOK)

Informacijsko-dokumentacijska i komunikacijska jedinica (INDOK) surađuje s lokalnim samoupravama i ustanovama kulture u zemlji i inozemstvu; proučava njihov kulturni razvitak, posebno razvitak ustanova kulture u AP Vojvodini i ustrojava dokumentacijsku građu iz svih područja života, kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata u klasičnom i elektroničkom formatu putem digitalizacije (Statut, članak 14).

Objavljuje knjige, brošure, časopise, listove, kompakt-diskove i druge publikacije.

Prati aktualno stanje u svim područjima kulture i umjetnosti, posebno s aspekta provođenja zakona i zakonskih propisa, fiskalne politike, menadžmenta i turizma u kulturi, i sl.

Uspostavlja suradnju sa sličnim istraživačkim obrazovnim, informacijskim i dokumentacijskim centrima u zemlji i inozemstvu, a posebno s Republikom Hrvatskom i susjednim zemljama.

Razmjenjuje informacije, knjige, brošure i časopise o kulturnoj politici, menadžmentu i turizmu u kulturi, kao i o kulturnoj produkciji u zemlji i inozemstvu, a posebno u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Ustrojava elektronički arhiv (pismohranu) i bazu podataka o ustanovama kulture i umjetnosti, o kulturnim manifestacijama, festivalima, smotrama i memorijalima, kulturno-umjetničkim udrugama, nagradama, biografskim i bibliografskim podacima eminentnih stručnjaka u pojedinim područjima kulture i umjetnosti; nakladničkim kućama i knjižnicama; snimanju, distribuciji, prikazivanju i prijenosu umjetničkih i dokumentarnih filmova na video kasete; profesionalnim i amaterskim kazalištima; glazbenim ansamblima i orkestrima; galerijama, likovnom stvaralaštvu i likovnim izložbama; umjetničkim kolonijama; nepokretnim kulturnim dobrima i njihovoj zaštiti; arhivima i muzejima; i međunarodnoj suradnji u području kulture i umjetnosti.

Organizira i razvija turističku djelatnost u području kulture.

Jedinica za kulturno-umjetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi, znanosti i umjetnosti hrvatske nacionalne zajednice u AP Vojvodini

Jedinica za kulturno-umjetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umjetnosti: podupire, koordinira i realizira programe, aktivnosti i manifestacije kojima se pridonosi razvoju kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata u suradnji s predstavnicima općina, Nacionalnog vijeća i Izvršnog vijeća, priprema akte o organiziranju kulturno-umjetničkih manifestacija, festivala i smotri, njihove kalendare i programe, kao i financijske planove za njihovu realizaciju, i sl. (Statut, članak 15).

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svog djelokruga Zavod može angažirati druge pravne ili fizičke osobe (Statut, članak 31).

Prava, obveze i odgovornosti zaposlenika u Zavodu ostvaruju se sukladno zakonu, Kolektivnim ugovorom i općim aktima Zavoda (Statut, članak 32).

Upravljanje

Upravljanje Zavodom

Tijela upravljanja Zavodom su (Statut, članak 21):

 • Ravnatelj,
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Ravnatelj rukovodi Zavodom, a imenuje ga i razrješuje Vlada AP Vojvodine na prijedlog Hrvatskog nacionalnog vijeća, na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Za ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta propisanih zakonom, ima najmanje visoku stručnu spremu društvenog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u području kulture, znanosti i umjetnosti. Osoba koja je imenovana za ravnatelja, a ne bude ponovno imenovana, ima pravo raditi na radnom mjestu u Zavodu koje odgovara njegovoj stručnoj spremi.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Zavod, organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda, izvršava odluke Upravnog odbora i poduzima mjere za njihovu provedbu, brine o zakonitosti rada i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda, predlaže Program rada, predlaže akte koje donosi Upravni odbor, donosi akt o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Ravnatelja u slučaju njegovog odsustva zamjenjuje osoba koju on ovlasti (Statut, članak 22).

Ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata je Tomislav Žigmanov.

Upravni odbor Zavoda ima predsjednika i osam članova, koje imenuje i razrješuje Vlada APV, a na prijedlog Hrvatskog nacionalnog vijeća. Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja (Statut, članak 23).

Upravni odbor donosi Statut Zavoda i godišnji Program rada, te usvaja Financijski plan i Završni račun, na što suglasnost daje Vlada APV. Upravni odbor također usvaja Izvješće o poslovanju, odlučuje o korištenju sredstava, sukladno zakonu, donosi odluke o statusnim promjenama, sukladno zakonu, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Pokrajine i Statutom (Statut, članak 24).

Članovi prvog Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata bili su:

 • Dujo Runje, predsjednik
 • preč. Andrija Anišić
 • Katarina Čeliković
 • Marija Lovrić
 • Cecilija Miler
 • Zvonimir Pelajić
 • Dario Španović
 • Olga Šram
 • Josip Tolj

Članovi drugog, aktualnog saziva Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata su:

 • Ljubica Vuković Dulić, predsjednica
 • Zvonimir Pelajić
 • Katarina Čeliković
 • Darko Vuković
 • Klara Šolaja Karas
 • dr. Marinko Stantić
 • Dario Španović
 • Vojislav Temunović
 • Bernadica Ivanković

Nadzorni odbor Zavoda ima predsjednika i dva člana, koje imenuje i razrješuje pokrajinska Vlada, a na prijedlog Hrvatskog nacionalnog vijeća. Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja (Statut, članak 25).

Nadzorni odbor provodi nadzor nad zakonitošću rada Zavoda, pregleda Završni račun i izvješća o poslovanju i utvrđuje jesu li sačinjeni sukladno propisima, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. O rezultatima obavljenog nadzora, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršno vijeće i Hrvatsko nacionalno vijeće (Statut, članak 26).

Članovi prvog Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata su:

 • Ivan Budinčević, predsjednik
 • Ljiljana Dulić Mészáros
 • Josipa Vojnić Tunić

Članovi drugog, aktualnog saziva Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata su:

 • Josipa Vojnić Tunić, predsjednica
 • Ivan Budinčević
 • Ljiljana Dulić Mészáros

Financiranje

Obveze Zavoda prema osnivačima i osnivača prema Zavodu

Vlada APV i Hrvatsko nacionalno vijeće imaju pravo ravnatelju i Upravnom odboru Zavoda predložiti mjere radi nesmetanog funkcioniranja Zavoda i obavljanja djelatnosti za koje je Zavod osnovan i tražiti podnošenje drugih izvješća koja se odnose na rad i poslovanje Zavoda, a koja nisu predviđena Odlukom o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, kao i poduzimati druge mjere kojima se osiguravaju uvjeti za obavljanje djelatnosti Zavoda (Statut, članak 27).

Zavod aktivno sudjeluje u provođenju politike pokrajinskih tijela uprave ovlaštenih za područje kulture i za područje ostvarivanja prava nacionalnih manjina (Statut, članak 28).

Vlada APV daje suglasnost na Statut, Program rada, Financijski plan, Završni račun, Akt o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, a po pribavljenom mišljenju Nacionalnog vijeća (Statut, članak 29).

Zavod podnosi izvješće o svom poslovanju Vladi APV i Nacionalnom vijeću, najmanje jedanput godišnje (Statut, članak 30).

Financiranje

Iznos sredstava potrebnih za rad i programsku djelatnost Zavoda regulira se posebnim ugovorima na temelju financijskog plana za svaku proračunsku godinu (Statut, članak 35).

Zavod sredstva za rad i programsku aktivnost osigurava iz proračuna AP Vojvodine, prihoda ostvarenih iz vlastitih djelatnosti, fondova, fondacija, donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, kao i drugih izvora, sukladno zakonu (Statut, članak 36).

Sredstva iz proračuna APV koriste se sukladno zakonu, Odluci o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Statutu Zavoda, Programu rada i Financijskom planu Zavoda.

Javnost rada

Rad Zavoda je javan. Javnost rada ostvaruje se objavljivanjem informacija o programima koji se realiziraju u Zavodu - neposrednim i pravodobnim dostavljanjem izvješća o radu i drugih izvješća, informacija, podataka i drugih relevantnih informacija o programu i radu Zavoda, organiziranjem konferencija za tisak, omogućavanjem predstavnicima sredstava javnog informiranja prisustvovanju sastancima u Zavodu, i sl. (Statut, članak 40).