Natječaj za financiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga u području osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinanciranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2017. godinu

Objavljeno: 21.04.2017. Pregleda: 30

pokrajinsko tajnistvo za obrazovanjeNa temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli proračunskih sredstava Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za financiranje i sufinanciranje programa i projekata u području osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini („Službeni list APV“, br. 6/17), članka 3. Pokrajinske skupštinske odluke o dodjeli proračunskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica („Službeni list APV“, broj 14/2015), a u svezi s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Službeni list APV“, br. 69/16), Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice raspisuje

Natječaj za financiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga u području osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinanciranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2017. godinu

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice (u daljnjem tekstu: Tajništvo), sukladno Financijskim planom i financijskim mogućnostima u proračunskoj 2017. godini, financira i sufinancira udruge sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine, za programe i projekte, u području osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u iznosu od 362.500,00 dinara i u području aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina u iznosu od 1.873.000,00 dinara.

I.) RASPODJELA SREDSTAVA U PODRUČJU OBRAZOVANJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine koje su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidjele aktivnosti u području obrazovanja.

Sredstva u iznosu od 362.500,00 dinara namijenjena su za financiranje i sufinanciranje sljedećih prioriteta:

1. modernizacije obrazovno-odgojnog rada;

2. usuglašavanje obrazovanja s potrebama tržišta rada;

3. njegovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, materinjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

4. podrška inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja;

5. poticanje izvannastavnih aktivnosti.

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

1. odgovor na temu programa/projekta;

2. utjecaj predloženog programa/projekta;

3. kompetentnost predlagatelja i dosadašnje iskustvo.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. preslika rješenja o upisu u registar kod agencije za gospodarske registre;

2. preslika potvrde o poreznom identifikacijskom broju;

3. preslika izvatka iz statuta udruge ili osnivačkog akta (u kojem je utvrđeno da se ciljevi udruge ostvaruju u oblasti koja je predviđena natječajem), ovjereno od strane udruge.

II.) RASPODJELA SREDSTAVA U PODRUČJU AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju registrirane pravne osobe – organizacije i udruge pripadnika etničkih zajednica sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se djelatnost temelji na očuvanju i njegovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se djelatnost temelji na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije s teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine koje se bave:

očuvanjem i njegovanjem jezika, narodnih običaja i starih zanata;

njegovanjem i poticanjem narodnog stvaralaštva;

organizacijom programa i projekata multikulturalnog karaktera u cilju razvijanja duha tolerancije;

predstavljanjem kulturnih dobara od iznimnog značaja za nacionalne zajednice;

zaštitom i prezentacijom folklorne baštine;

njegovanjem književnog, dramskog, scenskog, glazbenog i likovnog stvaralaštva;

organizacijom memorijala, festivala, manifestacija, jubileja, kolonija, kampova;

njegovanjem i razvojem amaterizma;

znanstvenim i drugim istraživanjima;

njegovanjem suradnje s matičnim zemljama i drugih oblika međunarodne suradnje;

izdavaštvom u području prava nacionalnih zajednica- nacionalnih manjina;

očuvanjem i njegovanjem međunacionalne tolerancije;

očuvanjem i njegovanjem nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika romske nacionalne zajednice radi realizacije afirmativnih mjera i procesa za integraciju Roma;

organiziranjem seminara, konferencija i drugih oblika znanstvenih i edukacijskih skupova, odnosno kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija;

ostalim programima i projektima usmjerenim na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Sredstva u iznosu od 1.873.000,00 dinara namijenjena su za sufinanciranje:

redovite djelatnosti

nabave opreme i

programa i projekata organizacija nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica s teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

procentualni udio pojedine nacionalne manjine-nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;

brojnost njezinih organizacija i njihove aktivnosti u čijem se sufinanciranju sudjeluje;

ukupni materijalni troškovi;

prostorni karakter i značaj manifestacije ili projekta (međunarodni, multietnički, od šireg značaja, međuopćinski, lokalni itd.);

vremensko trajanje manifestacije ili projekta;

broj sudionika manifestacije ili projekta;

interesiranje i posjećenost publike;

kontinuitet i redovitost održavanja manifestacije;

medijski publicitet (televizijski i radijski prijenosi ili snimke, izvještavanje tiska i drugi načini prezentacije);

prateće i naknadne aktivnosti (poseban nastup i predstavljanje pobjednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija i sl.);

broj zaposlenih osoba kod podnositelja zahtjeva;

ostale aktivnosti, manifestacije i priredbe koje organizira podnositelj zahtjeva;

financiranje manifestacija od drugih tijela, organizacija, fondova, sponzora ili donatora iz zemlje ili inozemstva.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. Preslika rješenja o upisu u registar kod agencije za gospodarske registre;

2. Potvrde o poreznom identifikacijskom broju (PIB);

3. dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke ili dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor s naznakom jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kod Uprave (JB KJS).

ZAJEDNIČKI UVJETI NATJEČAJA:

Prijave se podnose isključivo na natječajnim obrascima Tajništva, za namjene predviđene ovim natječajem - za područje obrazovanje obrazac 1., za područje nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica obrazac 2.;

Na Natječaj se ne mogu prijavljivati izravni proračunski korisnici;

Nepravodobne i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnesene od strane ovlaštenih osoba, kao ni prijave koje nisu predmet Natječaja, neće se uzimati u razmatranje;

Prijave od strane sudionika na natječaju kojima su dodijeljena sredstva na temelju prethodnih natječaja Tajništva, a nisu izmirili preuzete obveze po tim natječajima ili nisu pravodobno zatražili od Tajništva produženje roka za realizaciju sredstava dobivenih po osnovi ranijih natječaja Tajništva, neće se uzimati u razmatranje;

Tajništvo zadržava pravo od podnositelja prijave po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije ili izaći na lice mjesta, odnosno za dodjelu sredstava odrediti ispunjenje dodatnih uvjeta;

Tajništvo nije u obvezi obrazložiti svoje odluke;

Protiv odluke od dodjeli sredstava ne može se uložiti žalba;

Prijave na natječaj se podnose od dana objavljivanja natječaja, a najkasnije do 15. studenoga 2017.godine;

Raspodjela sredstava po natječaju vršit će se do utroška sredstava opredijeljenih natječajem, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave;

Prijave i priložena dokumentacija se podnositeljima ne vraćaju;

Jedna pravna osoba može podnijeti najviše jednu prijavu.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Obrazac 1. i obrazac 2. prijave kao i tekst natječaja može se preuzeti od dana objavljivanja natječaja u prostorijama Tajništva (ured 63/I.) ili na web-adresi Tajništva: www.puma.vojvodina. gov.rs

Prijave na natječaj se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine - nacionalne zajednice koji je u službenoj uporabi u radu tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine;

Prijave se podnose:

1.) osobno, predajom pisarnici pokrajinskih tijela uprave u Novom Sadu;

2) poštom na adresu: Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje,propise upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16. S NAZNAKOM: Za natječaj za financiranje i sufinanciranje projekata u oblasti obrazovanja ili

Za natječaj za sufinanciranje aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina

PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Ukoliko se na korisnika sredstava Natječaja primjenjuje članak 2. stavak 1. točka 2) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik R. Srbije“, broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom natječaju koristiti za nabavu radova, dobara ili usluga, a udio tih sredstava čini više od 50% vrijednosti nabave, korisnik sredstava će se smatrati naručiteljem i u obvezi je primijeniti Zakon o javnim nabavama.

OCJENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODJELI SREDSTAVA

Podnesene prijave razmatra povjerenstvo koje formira pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;

Rješenje o raspodjeli sredstava donosi pokrajinski tajnik, na temelju prijedloga natječajnog povjerenstva;

S podnositeljima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice će sklopiti ugovor o financiranju odnosno sufinanciranju;

Rezultati natječaja se objavljuju na službenoj web-adresi Tajništva.

                                                                                                                                                                                   Pokrajinski tajnik

                                                                                                                                                                                   Mihály Nyilas

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Predstavljanje knjige poezije MAGMA Nevene Mlinko
  • Dan rođenja biskupa Ivana Antunovića - praznik hrvatske zajednice u Republici Srbiji
  • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima